Dataskyddsbeskrivning

Det här är Navicre Oy:s register och dataskyddsbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Senaste ändringen gjord 26.3.2019.

Personuppgiftsansvarig
Navicre Oy
Yrttipellontie 6
90230 Oulu
Finland
tfn. +3588 551 5600
FO-nummer 1464328-5

Kontaktperson
Antti Kähkönen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
Finland
dpo@fns.fi

Registrets namn
Navisec Healths kund- och prospektregister.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter då det gäller marknadsföring ett berättigat intresse och gällande kundrelationer genomförandet av avtalet mellan oss. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Ändamål för behandling av personuppgifter
Lagring och hantering av kunders och potentiella kunders kontaktpersoners personuppgifter för att ta hand om kundförhållanden, för försäljning och marknadsföringsåtgärder och för andra kontakter.

Registrets datainnehåll och förvaringstid
Uppgifter som behandlas i registret är typiska uppgifter som behövs för hantering av kundrelationer, kontaktuppgifter, så som namn, e-postadress, telefonnummer samt företagets eller organi-sationens namn, adress och autentiseringsuppgifter.

Personuppgifterna förvaras så länge en kundrelation existerar. Personuppgifterna kan förvaras även efter att kundrelationen upphört, om tillämplig lagstiftning eller avtalsförpliktelser gentemot tredje part kräver en längre förvaringstid; t.ex. enligt bokföringslagen ska uppgifter förvaras i t.o.m. 10 år. Om det inte existerar ett kundförhållande, är förvaringstiden för uppgifterna ett år. Uppgifter raderas på ett tillbörligt sätt, när tiden för förvaringen som anges ovan har gått ut.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna som sparas i registret fås från kunden, bl.a. genom meddelande skickade via nätblanketter, e-post, via telefon, från avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sina uppgifter.

Cookies och annat motsvarande teknologi

Sidan använder cookies av följande orsaker:
• För att bedöma effekten av reklam
• För att följa upp sidans resursfunktioner och prestanda
• Allmän användarstatistik
Genom att ändra på webbläsarens inställningar kan du begränsa cookies. Informationen från cookies kan inte kopplas till annan användarinformation, som vi kunde samla in från sidans besökare.

Mera information om cookies finns t.ex. på Kommunikationsverkets hemsidor.

Anonym nätanalys
För att anpassa och utveckla vår webbsida kan vi samla information om hur du använder vår sida med hjälp av cookies. För att samla denna anonyma besökarinformation använder vi Google Analytics – mer information: https://analytics.google.com/analytics/web/. Om du inte vill ta emot dessa cookies, föreslår vi att du ändrar på inställningarna i din webbläsare.

Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och överförande av uppgifter till stater utanför EU eller EES
Registrets uppgifter lämnas inte ut till utomstående. I lagstadgade fall kan personuppgifter lämnas ut till myndigheterna. Vårt register och system befinner sig inom EU-området, men vi har rätt att överföra personuppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt dataskyddslagstiftningen för att tillhandhålla tjänster.

Vi kan använda en tjänsteleverantör för att behandla din personliga information. Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till din personliga information utanför EU/EES, till exempel i USA. Vi kommer att säkerställa ett korrekt och lagligt genomförande av dataöverföringar i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

I alla fall överför vi endast dina personuppgifter utanför EU/EES området i enlighet med nedanstående, lagenliga grunder:
• Europeiska kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd har säkerställts i det berörda värdlandet.
• Vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att överföra dina personuppgifter som motsvarar de standardsekretessvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia av dessa standardklausuler genom att kontakta oss.

• Du har givit ditt samtycke till överföringen av dina personuppgifter, eller det finns en legitim grund för överföringen av dina personuppgifter utanför EU/EES, till exempel USA:s Privacy Shield som godkänts av Europeiska kommissionen.

Principer för skydd av registret
Endast Navicres anställda har med sina personliga lösenord tillgång till kundregistret och personuppgifterna. Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Registerhållaren och eventuella IT-partners datanät och den apparatur där registret är lokaliserat skyddas med brandmur och andra behövliga tekniska åtgärder.

Rätten till insyn och den registrerades övriga rättigheter
En person som finns i registret har rätt att
• Kontrollera sina egna uppgifter. Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av de egna personuppgifterna. Om uppgifterna behandlas, har hen rätt att få kontrollera sina egna uppgifter
• kräva korrigering av felaktiga personuppgifter
• Begära att föråldrade eller på annat sätt obefogade uppgifter raderas.
• Begära att behandlingen av de egna personuppgifterna begränsas i vissa fall
• Motsätta sig behandling av uppgifter utifrån berättigat eller allmänt intresse.
• Begära överföring av dina uppgifter då behandlingen utgår från avtal eller samtycke.
• Återkalla samtycket till behandling av personuppgifterna
• Rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten eller hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifterna; datatillsynsmannens uppgifter finns på adressen tietosuoja.fi.

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du skicka en begäran åt oss på e-mail till adressen: tietosuoja@fns.fi.